Muzyka:

Tecnotek Polska Sp. z o.o. S.K.A, kapitał zakładowy 75.000 PLN, opłacony w całości